مترجم عربی حرفه ای


مترجم عربی حرفه ای
دکتر عبداله حسینی
مترجم عربی حرفه ای
ترجمه و تدریس عربی
دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم تهران
استاد دانشگاه تهران و مترجم برجسته عربی به فارسی وبالعکس
مترجم عربی حرفه ای در تمام زمینه های سیاسی، پزشکی، علمی، تجاری و حقوقی و غیره

فرم تماس با آگهی دهنده(عبداله حسینی)

درمورد: مترجم عربی حرفه ای


همه آگهی های عبداله حسینی

آگهی های مرتبط

یک سال پیش

دکتر عبداله حسینی. مترجم عربی حرفه ای. ترجمه و تدریس عربی . دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم تهران. استاد دانشگاه تهران و ...

عبداله حسینی تهران