نمایندگی پخش انواع ظروف یکبار مصرف فومی اورانوس


نمایندگی پخش انواع ظروف یکبار مصرف فومی اورانوس
پخش و عرضه انواع ظروف یکبار مصرف فومی اورانوس به تمام نقاط کشور

میتوانید در کنار ظروف یکبار مصرف فومی کلیه لوازم یکبار مصرف را نیز با بهترین قیمت از ما درخواست نمایید
کافیست فقط یکبار تماس بگییرید

اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(مدرسی)

درمورد: نمایندگی پخش انواع ظروف یکبار مصرف فومی اورانوس


همه آگهی های مدرسی

آگهی های مرتبط

1 سال پیش

*ظ…ط§ظ†ظ„غŒ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظ…ط±ع©ط² ظپط±ظˆط´ طھظˆط± ظˆ ط¨ظ„غŒط· ع©غŒط´ ط¨ط§ ط¨ظ‡طھط±غŒظ† ظ†ط±ط® *<br><br/> <br><br/> ط¨ظ„غŒط· ط§ط±ط²ط§ظ† ع©غŒط´ ط¯ط±ط³ط§غ...

1 سال پیش

طھظˆط± ط¨ظ„ط؛ط§ط±ط³طھط§ظ† ط´ظ‡ط±غŒظˆط± 94 طھظˆط± ظˆط§ط±ظ†ط§ ط¨ظ„ط؛ط§ط±ط³طھط§ظ† طھط§ط¨ط³طھط§ظ† 94 ط¨ط§ ظ…ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ‚ط´ظ… ط§غŒط± ط¨ظ‡ط§ط± ظ¾ط±ط³طھظˆ...

1 سال پیش

طھظˆط± ظ‡ظ†ط¯ 94 طھظˆط± ط¬ط²غŒط±ظ‡ ع¯ظˆط§ ط¨ظ‡ط§ط± ظ¾ط±ط³طھظˆظ‡ط§ 88797979 طھظˆط± ظ‡ظ†ط¯ ط¯ظ‡ظ„غŒ ط¢ع¯ط±ط§ ع¯ظˆط§ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط§ط² ط§ظ…ط§ط±ط§طھ ظˆ ظ‚...

1 سال پیش

طھظˆط± ع†غŒظ† طھظˆط± ع†غŒظ† طھط§ط¨ط³طھط§ظ† 94 ط¨ظ‡ط§ط± ظ¾ط±ط³طھظˆظ‡ط§ 88797979 طھظˆط± ظ¾ع©ظ† ط´ط§ظ†ع¯ظ‡ط§غŒ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط§ط² ط§ظ…ط§ط±ط§طھ ظˆ ط§غŒط±ط...

1 سال پیش

ظ†ظ‚ط§ط´غŒ ط±ظˆغŒ ط¯غŒظˆط§ط±ط¯ط± ط·ط±ط­ظ‡ط§غŒ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†<br><br/> <br><br/> ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ط±ط®ط§ظ†ط¬ط§طھ طŒ ط´ط±ع©طھظ‡ط§ طŒ ظ…ظ‡ط¯ ع©ظˆط¯ع©ظ‡ط§ طŒ...

1 سال پیش

ط¢عكط§ظ†ط³ ظ‡ظˆط§ظ¾غŒظ…ط§غŒغŒ ظ¾ط±ط³طھظˆ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظ‚ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ط±ظ†<br><br/> 02188917601-3 ----09370484747<br><br/> <br><br/> **********************...

1 سال پیش

ط¢عكط§ظ†ط³ ظ‡ظˆط§ظ¾غŒظ…ط§غŒغŒ ظ¾ط±ط³طھظˆ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظ‚ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ط±ظ†<br><br/> 3 - 02188917601 || 09370484747<br><br/> <br><br/> ظ…ط¬ط±غŒ ظ…ط³طھظ‚غŒ...

1 سال پیش

ظ…ط¬ط±غŒ ظ…ط³طھظ‚غŒظ… ط¨ظ‡طھط±غŒظ† طھظˆط± ط´غŒط±ط§ط²<br><br/> طھظˆط± ط´غŒط±ط§ط² ظ‡ظˆط§غŒغŒ<br><br/> طھظˆط± ط´غŒط±ط§ط² ط²ظ…غŒظ†غŒ<br><br/> -----------...

1 سال پیش

طھظˆط± ط§ط³طھط§ظ†ط¨ظˆظ„ ط¨ط§ ظ‡طھظ„ظ‡ط§غŒ TOP ظˆغŒعكظ‡ طھط§ط¨ط³طھظ€ط§ظ† 94.......... ظ†ط±ط® ط§ط³طھط«ظ†ط§غŒغŒ<br><br/> <br><br/> ظ†ظ…ط§غŒظ†ط¯ظ‡ ط±ط³ظ…...

1 سال پیش

طھظˆط± ط¨ط±ط²غŒظ„<br><br/> 10 ط±ظˆط²ظ‡ ط­ط±ع©طھ <br><br/> 15 ط´ظ‡ط±غŒظˆط± <br><br/> 2ط´ط¨ ط³ط§ط¦ظˆظ¾ط§ط¦ظˆظ„ظˆ+ 2ط´ط¨ ط§غŒع¯ظˆط§ط³ظˆ + 5ط´ط¨ ط±غŒظˆ...

1 سال پیش

ط§ط±ظ…ظ†ط³طھط§ظ† ط²ظ…غŒظ†غŒ | ط§ط±ظ…ظ†ط³طھط§ظ† ظ‡ظˆط§غŒغŒ<br><br/> ظ…ط¬ط±غŒ ظ…ط³طھظ‚غŒظ… ط¨ظ‡طھط±غŒظ† طھظˆط± ط§ط±ظ…ظ†ط³طھط§ظ†<br><br/> <br><br/> <br>...

1 سال پیش

ظ…ط§ظ†ظ„غŒ ظ…ط¬ط±غŒ ظ…ط³طھظ‚غŒظ… ط¢ظپط±غŒظ‚ط§غŒ ط¬ظ†ظˆط¨غŒ ظˆ ط¨ط±ط²غŒظ„<br><br/> ط¨ط§ط®ط±غŒط¯ ظ…ط³طھظ‚غŒظ… ط§ط±ط²ط§ظ† ظˆ ظ„ظˆع©ط³ ط³ظپط±ع©ظ†غŒط¯<br>...

1 سال پیش

طھظˆط± ظ‡ظˆط§غŒغŒ ظ…ط´ظ‡ط¯ | طھظˆط± ط²ظ…غŒظ†غŒ ظ…ط´ظ‡ط¯<br><br/> -------------------------<br><br/> - ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ طµط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط± ط´ط§ظ… ط±...

1 سال پیش

ظ…ط¬ط±غŒ ظ…ط³طھظ‚غŒظ… ط¨ظ‡طھط±غŒظ† طھظˆط± ط§ط³طھط§ظ†ط¨ظˆظ„ ط¨ط§ ط®ط¯ظ…ط§طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡<br><br/> طھظˆط± ط§ط³طھط§ظ†ط¨ظˆظ„ ط¨ط§ ع©غŒظپغŒطھ غŒط¹ظ...

1 سال پیش

ط¨ظ„غŒط· ظˆ طھظˆط± ط§ط±ط²ط§ظ† ط§ط³طھط§ظ†ط¨ظˆظ„ طŒط¢ظ†طھط§ظ„غŒط§طŒ ع©ظˆط´ ط¢ط¯ط§ط³غŒ <br><br/> ط¢ظ†ظ„ط§غŒظ† ط®ط±غŒط¯ ع©ظ†غŒط¯ ا» ا» ا» ا» ط§ط±ط²ط§ظ† ط...

1 سال پیش

طھظ€ظˆط± ع©غŒط´ ط¨ط§ ظ‡طھظ„ 3 ط³طھط§ط±ظ‡ ط¬ط§ظ… ط¬ظ… :<br><br/> ظ‡ط± ظ†ظپط± ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ط¯ظˆ طھط®طھظ‡ :325000طھظˆظ…ط§ظ†<br><br/> <br><br/> طھظ€ظˆط±...

1 سال پیش

ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­غŒظ…<br> ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط³غŒظ… ع©ط´غŒ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ع©ظˆظ†غŒ طµظ†ط¹طھغŒ طھط¬ط§ط±غŒ ط§ط¯ط§ط±غŒ<br> ط§ظ†...

1 سال پیش

1_ غŒع© ظ‡ظپطھظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ طھط¹ظ…غŒط±ط§طھ ط³غŒط³طھظ… ط§ظ†عكع©طھظˆط± ط®ظˆط¯ط±ظˆ ظپط±ظˆط´ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط¯غŒط§ع¯ <br><br/> <br><br/> <b...

1 سال پیش

طھغŒظ† ع©ظ„ط§غŒظ†طھ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط±غŒ ط§ط³طھ ع©ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‚ط³ظ…طھغŒ ط§ط² ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ظˆ ط§ظ…ع©ط§ظ†ط§طھ ط±ط§ ع©ظ‡ ط¯ط± غŒع© ط¨ط®ط´ ط§ط² ظ†...

1 سال پیش

طµظ†ط§غŒط¹ ط§طھطµط§ظ„ط§طھ ط¢ط¨ط´ط§ط± ط¨ط§ ط¨غŒط´ ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ظ‡ظ‡ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظˆظ„غŒط¯ ظˆ ظ¾ط®ط´ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھغŒ ط³...

1 سال پیش

ظ¾غŒط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆغŒعكظ‡ ع†ط§ظ¾ ع©ط§ظ†ظˆظ†<br><br/> <br><br/> ظ…ط±ع©ط² ط·ط±ط§ط­غŒ ظˆ ع†ط§ظ¾ طھط®طµطµغŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط³طھ ظˆ ط§ظˆط±ط§ظ‚ ط§ط¯ط§ط±غŒطŒ ط³ط±...

1 سال پیش

ط¬ظ‡طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ‚غŒظ…طھ ظˆ ظ…ط´ط®طµط§طھ ظˆ ط¹ع©ط³ ظ‡ط§ط±ط¯ ط¯غŒط³ع©ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§غŒطھ www.delta24.ir ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظپط±ظ…ط§ط¦غŒط¯.<br><br/>...

1 سال پیش

ع©ط§ظ¾ط´ظ† ظ‡ط§غŒ ط²ظ…ط³طھط§ظ†غŒ ط¯ظˆع†ط±ط®ظ‡ ط³ظˆط§ط±غŒ ظˆ ظ…ظˆطھظˆط± ط³ظˆط§ط±غŒ ط¶ط¯ ط¢ط¨ ظˆ ط¶ط¯ ط³ط±ظ…ط§ ط¨ط§ ط¨ظ‡طھط±غŒظ† ع©غŒظپغŒطھ<br> <br> ظ¾...

1 سال پیش

ع©ط§ظ¾ط´ظ† ظ‡ط§غŒ ط²ظ…ط³طھط§ظ†غŒ ط¯ظˆع†ط±ط®ظ‡ ط³ظˆط§ط±غŒ ظˆ ظ…ظˆطھظˆط± ط³ظˆط§ط±غŒ ط¶ط¯ ط¢ط¨ ظˆ ط¶ط¯ ط³ط±ظ…ط§ ط¨ط§ ط¨ظ‡طھط±غŒظ† ع©غŒظپغŒطھ<br> <br> ظ¾...

1 سال پیش

ط´ط±ع©طھ ط·ط§ظ‡ط§ ط¨ط§ط²ط§ط± ظ¾ط§ط±ط³ ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ع©ط§ط¯ط±غŒ ظ…ط¬ط±ط¨ ظˆ ط®ط¨ط±ظ‡ ط¯ط± طµظ†ط¹طھ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط®ط¯ظ…ط§طھ ط...

1 سال پیش

ع¯ط±ظˆظ‡ طµظ†ط¹طھغŒ ط¯ط§غŒط§ظˆغŒظ† طھظˆظ„غŒط¯ ع©ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط±ط¨ ظˆظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ظ‡ط§غŒ ط¯ظˆ ط¬ط¯ط§ط±ظ‡ غŒظˆ ظ¾غŒ ظˆغŒ ط³غŒ UPVC ظپط¹ط§ظ„غŒطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§...

1 سال پیش

ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§غŒ طھطµظپغŒظ‡ ط¢ط¨ ط®ط§ظ†ع¯غŒ طŒ ط§ط¯ط§ط±غŒ ظˆ طµظ†ط¹طھغŒ ط¯ط± ط§ط³طھط§ظ† ظ…ط±ع©ط²غŒ ظˆ ط§ط³طھط§ظ† ...

1 سال پیش

ط¢غŒط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھ غŒط® ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ( غŒط® ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ غŒط§ط² ) ظ‡ط³طھغŒط¯ طں<br><br/> ط¢غŒط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¯ط³طھع¯ط...

1 سال پیش

ظ…ط§ ط´ط¨ع©ظ‡ ظ†ظ…ط§غŒظ†ط¯ع¯غŒ ط¯غŒ ظ„غŒظ†ع© D-Link (ط³ظˆط¦غŒع† ط¯غŒ ظ„غŒظ†ع©)<br> ظپط±ظˆط´ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط³ظˆط¦غŒع† ظ‡ط§غŒ ط¯غŒ ظ„غŒظ†ع© (D-Link) طŒ ظˆ...

1 سال پیش

ظ…ط§ط´غŒظ†ظ‡ط§غŒ ط§ط¯ط§ط±غŒ ط§ط³ظ¾ط±طھ ظ…ط±ع©ط²غŒ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¬ظ‡طھ ط®ط±غŒط¯ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆغŒط¯ط¦ظˆ ط¯غŒطھط§ ظ¾ط±ظˆعکع©طھظˆط± طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§غŒط´طŒ...