آخرین رتبه های قبولی رشته زبان تهران

1 مورد

آگهی های عادی

یک ماه پیش

- زبان عمومي و تخصصي. . 2-فيزيولوژي و تغذيه ورزش. . 3- آمار سنجش واندازه گيري در تربيت بدني. . 4- حركت شناسي وبيو مكانيك ورزشي. . 5- رشد ويادگيري حركتي. . 6- حركات اصلاحي وآسيب شناسي ورزشي. . 7- ...