انواع مدل کس

1 مورد

آگهی های عادی

2 روز پیش

... توانند مستقیما در زمین در پای سازه کاشته شوند یا در گلدانهایی در ارتفاع مشخصی از نما قرار گیرند.. انواع دیوارهای سبز چکادبام عبارتند از: . دیوار سبز فعال کابلی، دیوار سبز مدولار و دیوار سبز حجمی ...