انواع مدل کس

(3مورد آگهی)

... توانند مستقیما در زمین در پای سازه کاشته شوند یا در گلدانهایی در ارتفاع مشخصی از نما قرار گیرند.. انواع دیوارهای سبز چکادبام عبارتند از: . دیوار سبز فعال کابلی، دیوار سبز مدولار و دیوار سبز حجمی ...

مشاهده آگهی

... مستقيما در زمين در پاي سازه كاشته شوند يا در گلدانهايي در ارتفاع مشخصي از نما قرار گيرند.
. انواع ديوارهاي سبز چكادبام عبارتند از:
. ديوار سبز فعال كابلي، ديوار سبز مدولار و ديوار سبز ...

مشاهده آگهی

... مستقيما در زمين در پاي سازه كاشته شوند يا در گلدانهايي در ارتفاع مشخصي از نما قرار گيرند.
. انواع ديوارهاي سبز چكادبام عبارتند از:
. ديوار سبز فعال كابلي، ديوار سبز مدولار و ديوار سبز ...

مشاهده آگهی