برنامه تبدیل واحد تومان به ریال حروفی

(1مورد آگهی)

... 50 درصد از سهام جایگاه ممکن است. . • 2 کیلومتر بعد از این جایگاه شهرک و قطب صنعتی بسیار توانمندی برنامه ریزی شده که در حال حاضر کمتر از 20% آن در حال بهره برداری می باشد که در کمتر از 5 سال آینده ...

مشاهده آگهی