برنامه فارسی ساز گوشی htc wild fire.htm

1 مورد

آگهی های عادی

2 ماه پیش

... يا حواله کالا پس از ... - تعريف کاربران، تعيين نقش هاي کاربري و تخصيص دسترسي به بخش هاي مختلف برنامه در سه ... - آگاهي از مشخصات تماس گيرنده با نمايش شماره تلفن و نام تماس گيرنده در تک تک ...