تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1389

2 مورد

آگهی های عادی

2 ماه پیش

تهیه کلیه نقشه های جی آی اسی مربوط به پایان نامه هاو پروژه های دانشجویی، کاری و تحقیقاتی . خود را از ما بخواهید.. خدمات شامل موارد ذیل است:. تولید نقشه در محیط جی ای اس (آرک مپ). انتقال نقشه از سایر ...

4 ماه پیش

...
. داراي پروانه اشتغال در رسته پي جويي،اكتشاف و استخراج گرايش نقشه برداری
. قيمت: براساس جدول تعرفه هزينه هاي اكتشافي و يا نفر ماه