جملات تربیتی

(1مورد آگهی)

... و اسلاف صالحه اش می باشد اصول عقاید و فروع دین را به فرزندان خود می آموزد .. در انتهای بحث نیز جملات حکمت آمیزی که دارای مفاهیمی آموزشی می باشد بیان می دارد .

مشاهده آگهی