خروس لاري خارجي

(1مورد آگهی)

... یک جفت سگ کوکر امریکن اسپانیش به همراه 5توله ده روزه به صورت تکی یا دسته جمعی بفروش میرسد.. مرغ و خروس تزئینی (کوشین، براهما، لاري مینیاتوری ، جیور، سیبری مینیاتوری، ابریشمی . . همچنین انواع غازهای ...

مشاهده آگهی