درمان بواسیر (همورویید )

(1مورد آگهی)

... ميشود باعث تنفس بهتروجوانی وشادابی پوست ميشود.. . تفاوت صابون معجزه گر كامليا با محصولات مشابه در درمان قطعی و ريشه ای جوش ها ميباشد به گونه اي كه ذكر شد از عمق جوش ها را ريشه كن ميكند.. . صابون ...

مشاهده آگهی