روش باز کردن قفل رمزدار

1 مورد
2 سال پیش

... و بي ....

1- جابجا شدن اعداد بر روي صفحه لمسي(جهت بالا بردن ايمني)
2- دو روش براي باز کردن قفل(كد رمز يا كليد دیجیتال)
3- امكان غير قابل استفاده نمودن كليدهاي دیجیتالي ...

امین عظیمی,تهران,09173026429

2 سال پیش

...:
جابجا شدن اعداد بر روي صفحه لمسي(جهت بالا بردن ايمني براي اولين بار در دنيا)

دو روش براي باز کردن قفل(كد رمز يا كليد دیجیتال و كارت)

قابل نصب بر روي انواع دربهاي ...

امین عظیمی,,09173026429