شرح وظایف مدیر داخلی کارخانه

(1مورد آگهی)

... داخلی و خارجی. - انتخاب دقیق و صحیح موضوع شرکت و حدود اختیارات و فعالیت ها. - تعیین تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقی اعضا. - راهنمایی جهت انتخاب نام مناسب جهت شرکت با توجه حوزه کاری . - راهنمایی و خط ...

مشاهده آگهی