شغلهای جدید

(1مورد آگهی)

.... _ آموزش هدفمند و برنامه ریزی آموزش و توسعه کارکنان. . - جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی. . - شغلهای کلیدی سازمان وکارراهه شغلی. . - برنامه ریزی نیروی انسانی و مدیریت استعدادها. . - استرس شغلی. ...

مشاهده آگهی