فايل اكسل فهرست بهاي 1388

(1مورد آگهی)

صورت وضعیت با فرمت اكسل بر اساس تمام فهارس بهاي سال های 88 تا 95 :. . قابلیتها:. - تهیه برآورد و صورت وضعیت پروژه های دارای تا 5 فهرست بهاي منضم به پیمان. - ایجاد آیتمهای ستاره دار. - تعریف فصل جدید. ...

مشاهده آگهی