قیمت پلت گازوئیل خلیج فارس.htm
0 مورد
1 سال پیش

نفتا و مازوت عراق تحویل FOB بندر امام زیر قیمت پلت خلیج فارس/ گازوئیل L62 روسیه تحویل CIF بنادر آزاد
لطفاً درخواست کتبی خود را به نشانی اینترنتی شرکت ارسال فرمایید.شرکت بهین تجارت سپهر,تهران,22708345_65