ماساژ با یوگا

1 مورد

آگهی های عادی

دیروز

... استفاده قرار می گیرد.. 2-روش کمکی درمان سلولیت ها محسوب می شود.. دستگاه G5. این دستگاه از طریق ماساژ و لرزش های قوی موجب تحریک سیستم لنفاوی می گردد و از این طریق به دفع چربی هایی که توسط دستگاه ...