مدل جا کتابی

1 مورد

آگهی های رایگان

1 سال پیش

... مترو ، ، کارت های سلف دانشگاه ها پا به عرضه ی ظهور گذاشته اند و کمتر فردی پیدا می شود که ۱ یا چند مدل از این کارت ها را همراه خود نداشته باشد.وجای مناسبی برای گذاشتن سکه میباشد. البته استفاده از ...

محمدعلی جمالی,کرج,09379567297