نشا وزارت علوم

4 مورد
1 سال پیش

شرکت دانش بنیان پارس اکسیر فارس شماره ثبت: 63

وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس

عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

بزرگترین تولید ...

رسول بهرامی فرد,فسا,09178347062

1 سال پیش

شرکت دانش بنیان پارس اکسیر فارس شماره ثبت: 63

وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس

عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

بزرگترین تولید ...

شرکت دانش بنیان پارس اکسیر فارس,شیراز,09178347062

1 سال پیش

شركت دانش بنيان پارس اكسير فارس

وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و پارك علم و فناوري فارس

عضو انجمن علمي گیاهان دارویی ايرانشركت دانش بنيان پارس اكسير ...

رسول بهرامی,,09178347062

1 سال پیش

شركت دانش بنيان پارس اكسير فارس شماره ثبت: 63وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و پارك علم و فناوري فارسعضو انجمن علمي گیاهان دارویی ايران

رسول بهرامی,,09178347062

2 سال پیش

شركت دانش بنيان پارس اكسير فارس
وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و پارك علم و فناوري فارس
عضو انجمن علمي گیاهان دارویی ايران

شركت دانش بنيان پارس اكسير فارس امادگي خود را ...

رسول بهرامی,,09178347062