تیلر کولتیواتور باغی مدلهای

2 مورد
1 ماه پیش

سبز گستر ایران
وارد کننده ماشین های باغبانی
تیلر کولتیواتور شخمزن باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاههای ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - داخل جوی و پشته ...

دلاوری,تهران,08645226988

1 ماه پیش

سبز گستر ایران
تامین کننده ماشین های باغبانی از معتبر ترین کمپانی های جهان:
تیلر کولتیواتور باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاه ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور ...

دلاوری,تهران,08645226988

1 ماه پیش

سبز گستر ایران
وارد کننده ماشین های باغبانی
تیلر کولتیواتور باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاه ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - داخل جوی و پشته باغات ...

دلاوری,تهران,08645226988