سی یلو کره اصل
0 مورد
2 سال پیش

... سیترات
٣-پتاسیم سیترات
۴-دکستروز منو هیدرات و آنهایدروز
۵-زانتان گام غذایی
۶-سی ام سی سانروز و سلوژن
٧-کاراگینان
٨-گوار گام فرانسوی و هندی
٩-منو سدیم گلوتامات ...

حمید مراغه چیان,تهران,021