سی یلو کره اصل

1 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

.... ٢-تری سدیم سیترات. ٣-پتاسیم سیترات. ۴-دکستروز منو هیدرات و آنهایدروز. ۵-زانتان گام غذایی. ۶-سی ام سی سانروز و سلوژن. ٧-کاراگینان. ٨-گوار گام فرانسوی و هندی. ٩-منو سدیم گلوتامات msg. 10-بنزوات ...

حمید مراغه چیان,تهران,021