تلویزیون های غول پیکر شهری - اصفهان

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 745678
  • بازدید 1014
  • نام آقابابایی
  • دسته بندی چاپ و تبليغات
  • تلفن 09134123949
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر اصفهان
  • آدرس

تلویزیون شهـري
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهای تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـور

مركـز فـروش نمـايشگرهای فـول وارداتـي

دانلود و دريافت اطلاعـات تخصصـي فنـي و تكميلـي به همـراه فيـلم و عكـس تلویزیون های شهـري
در سايت اصلي شركت

www.jCityTV.com

پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـي ، مذهبـي ، همايـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـي منـاسب جهـت تمـامي فضـاها افتتاحيـه ها ، همايشـها ، سالـن های كنفـرانس ، پاركهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـي ، جشنهـا و اعيـاد رسمـي و ملـي كشـور ، داخـل غرفـه ها در نمايشـگاههای بين المللي كشـور ، مركـز همايشهـاي صـدا و سيمـا ، اتاق های بازرگـاني ، لابـي هتـل ها ، مياديـن اصلـي شهـر ، سـردرب فروشـگاهها ، اطـراف و دور زمينهـاي ورزشـي ، اسكـوربرد تمـام رنگـي ورزشـي و اجـرا بر بـام و پيشـاني مجتمـع ها و ساختمـان های تجـاري و اداري

تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري
تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري
اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري
فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري

همـراه با برترين نـوع كيفيـت و پايـداري تصويـر در نمايشـگر های شـركت رسـانه مدرن شهـر ( طـراحي و اسمبـل شـده توسـط كشـور سـازنده )

با ارائـه تصويـر يك دسـت و يكنـواخت به همـراه برترين و بالاترين كيفيـت رنـگ واستفـاده از برترين ال اي دي و چيپسـت ها وهمچنيـن برترين قطعـات الكترونيـكي از جمـله پاور ( منابع تغذيـه ) و اي سـي درايـو ها

فـروش ، راه انـدازي ، نصـب ، اجـراي تلویزیون شهـري فـول كـالر و تمـام رنگـي روز ديـد و شـب ديـد با بالاترين كيفيـت براي فضـاي خارجـي و فضـاي داخلـي و سالنـي و همچنيـن امـاده سـازي نمايشـگر های سيـار ماشينـي و كاميونـي با ابعـاد ازاد

اجـرا در كليـه نقاط كشـور و استانهـايي همچـون اصفهـان ، تهـران ، شيـراز ، قـم ، مشهـد ، سـاري ، سمنـان ، اهـواز ، جـزيره كيـش ، اراك ، كرمان و ... بسيـاري از نمايشـگاههای بيـن المللي و شهرستـانهای كشـور ، حـرم امـام رضـا ، بازيهـاي جهانـي شيـراز و ...
نمونـه اخريـن پـروژه های اجـرا شـده

تعدادي از پروژه های نصب شده اخير كه به حضورتان اعلام و معرفي مي گردد:
- بزرگترين تلویزیون شهری چرخشي 360 درجه كشور درب جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري - تهران
- بزرگترين تلویزیون شهری چرخشي 360 درجه كشور درب شرقي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري – تهران
- تلویزیون شهری صحن اصلي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري - تهران
- تلویزیون شهری صحن مصلي حرم حضرت عبدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري – تهران
- تلویزیون شهری برخي صحن های حرم امام رضا ( ع ) طي سال های متوالي - مشهد
- اسكوربرد مسابقات واليبال ارتش های جهان در سالن مجموعه ورزشي ازادي تهران
- اسكوربرد استاديوم 12000 نفري ازادي تهران ويژه مسابقات ليگ جهاني واليبال
- تلویزیون های شهری دور زمين ويژه تبليغات در مسابقات بزرگ ورزشي كشور
- تلویزیون شهری بازيهای جهاني كونگ فو – توا سالن شهيد دستغيب شيراز
- تلویزیون شهری ساختمان سرپرستي موسسه مالي اعتباري كوثر كاشان
- تلویزیون شهری فستيوال هنرهای رزمي جهان در جزيره زيباي كيش
- تلویزیون شهری فضاي داخلي بزرگترين مجتمع تجاري ستاره يزد
- تلویزیون های شهری در استاديوم يكصد هزارنفري ازادي تهران
- تلویزیون شهری پارك كودك شهرداري جويبار در مازندران
- تلویزیون شهری ساختمان سرپرستي بانك مسكن كرمانشاه
- تلویزیون شهری سالن ورزشي ورزشگاه ذوب اهن اصفهان
- تلویزیون شهری پليس راه كشور در عوارضي قم – تهران
- تلویزیون های شهری نمايشگاه بين المللي استان اصفهان
- تلویزیون های شهری نمايشگاه بين المللي استان تهران
- تلویزیون های شهری نمايشگاه بين المللي استان زنجان
- تلویزیون شهری ساختمان سرپرستي بانك قوامين يزد
- تلویزیون شهری اداره حفاظت و محيط زيست سمنان
- تلوزيون شهری ميدان ازادي اصفهان ( جابجايي )
- تلویزیون شهری مجتمع تفريحي توريستي كرمان
- تلویزیون شهری نمايشگاه بين المللي شهراهواز
- تلویزیون شهری تبليغاتي شهر نايين در اصفهان
- تلویزیون شهری بين الحرمين شهر اهواز
- تلویزیون شهری پارك دولت شهر اهواز
و بسياري ديگر از پروزه ها كه تصاوير و فيلم
آگهی های مرتبط : چاپ و تبليغات