درمان تمام مریضیها بدون هزینه وبدون عمل جراحی تنها درخانه

درمان تمام مریضیها بدون هزینه وبدون عمل جراحی تنها درخانه
  • جمال پورمینه
  • کدآگهی 868768
  • 09214728863
  • شنبه 5 اسفند 1396
  • مهاباد
  • 276
درکتاب الکترونیکی رازهای ناگفته پزشکی قرن21 - بیان کرده ایم که چگونه تا به امروز صدها هزارنفربدون درمان وهزینه وحتی بدون رفتن به بیمارستان ودرخانه تمام بیماری های خودرادرمان کرده اند وشفای کامل یافته اند - معجزه قرن21 شفای کامل بیماریهای ایدز - انوع سرطانها - دیابت - فشارخون - بیماریهای کلیه (دیالیزی - پیوندی) - بیماری عقیم ونازایی زن ومرد وهزاران بیماری بزرگ وکوچک دیگر.
مشخصات آگهی
آگهی های مرتبط : درمان در منزل

درکتاب الکترونیکی رازهای ناگفته پزشکی قرن21 - بیان کرده ایم که چگونه تا به امروز صدها هزارنفربدون درمان وهزینه وحتی بدون رفتن به بیمارستان ودرخانه تم...

مهاباد یک ماه پیش