گاو هلشتاين

(5مورد آگهی)

خرید و فروش گوساله و گاو صنعتی. . (دام صنعتی اسپرمHFبالا"خلوص ژنتیکی"). . گوساله شیری هلشتاين و سمینتال صنعتی. گوساله نرپرواری و ماده هلشتاين و سمینتال صنعتی. گوساله رگاه -قطع شیر هلشتاين و سمینتال ...

مشاهده آگهی

خرید و فروش دام گوساله و گاو صنعتی. . (دام صنعتی اسپرمHFبالا"خلوص ژنتیکی"). . گوساله شیری هلشتاين و سمینتال صنعتی. گوساله نرپرواری و ماده هلشتاين و سمینتال صنعتی. گوساله رگاه -قطع شیر هلشتاين و ...

مشاهده آگهی

... شیر هلشتاين و سمینتال صنعتی. گوساله پای کل هلشتاين و سمینتال صنعتی. تلیسه هلشتاين و سمینتال صنعتی. گاو شیری تحت رکورد و آبستنه هلشتاين و سمینتال صنعتی. >>خرید و فروش تک وکل گله بصورت یکجا

مشاهده آگهی

... شیر هلشتاين و سمینتال صنعتی. گوساله پای کل هلشتاين و سمینتال صنعتی. تلیسه هلشتاين و سمینتال صنعتی. گاو شیری تحت رکورد و آبستنه هلشتاين و سمینتال صنعتی. >>خرید و فروش تک وکل گله بصورت یکجا

مشاهده آگهی

(9 ماه پیش)

... شیر هلشتاين و سمینتال صنعتی. گوساله پای کل هلشتاين و سمینتال صنعتی. تلیسه هلشتاين و سمینتال صنعتی. گاو شیری تحت رکورد و آبستنه هلشتاين و سمینتال صنعتی. >>خرید و فروش تک وکل گله بصورت یکجا

مشاهده آگهی