انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی

قفسه بندی پالت راک

قفسه بندی پالت راک قفسه بندی شرق تهران فروشگاه نوین دژ
سیستم پالت راک برای اقالم سنگین و حجیم پالتی مورد استفاده قرار میگیرد. این اقالم روی پالتهای مسطح یا پالت
دیواره دار به صورت واحد بار قرار میگیرد و توسط لیفتراک جابجا میشود. پالت راک متناسب با ارتفاع سالن و وزن اقلام تا
چند طبقه قابل اجراست و با توجه به ابعاد بار، فاصله طبقات نیز تغییر میکند. این محصول در اکثر صنایع کاربرد فراوان دارد.
آگهی های مرتبط : لوازم صنعتي