اطلاعات صنایع شیمیایی و دارویی

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 414975
  • بازدید 1734
  • نام soryas
  • دسته بندی مشاوره
  • تلفن 05614444300
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر بیرجند
  • آدرس http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123368
اطلاعات صنایع شیمیایی و دارویی
اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 872 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 5913 واحد فعال و 2500 واحد غیرفعال

اطلاعات بیشتر در آدرس زیر:
www.SorYas.com
شماره های تماس :
تلفن بخش پشتیبانی : 4444300 - 0561 (از ساعت 8 الی 14)
موبایل مشاوره سریع : 09358780714
لینک خرید پستی و تحویل در محل :
http://server1.pardakht.ir/?pg=productBuyBasket&pid=123368
لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع شیمیایی و دارویی
اطلاعات تولیدکنندگان انواع گازهاي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان گاز اکسيژن
اطلاعات تولیدکنندگان گاز ارگن
اطلاعات تولیدکنندگان گاز استيلن
اطلاعات تولیدکنندگان گاز کربنيک انيدريدکربنيک ـ دي اکسيدکربن
اطلاعات تولیدکنندگان گاز هيدروژن
اطلاعات تولیدکنندگان گاز هليوم
اطلاعات تولیدکنندگان گاز نیتروژن [ازت]
اطلاعات تولیدکنندگان گاز هاي سرد کننده
اطلاعات تولیدکنندگان گاز هاي مخلوط صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان هواي خشک
اطلاعات تولیدکنندگان گازاکسيد نيتروژن گاز بيهوشي
اطلاعات تولیدکنندگان گازانتونوکس [خنثی کننده درد ]
اطلاعات تولیدکنندگان گازشيرين بي بو
اطلاعات تولیدکنندگان انواع نفتناتهاي معدني
اطلاعات تولیدکنندگان سايرموادشيميائي کلر مايع
اطلاعات تولیدکنندگان مواد ضد کف
اطلاعات تولیدکنندگان ضد کف صنايع شيميايي
اطلاعات تولیدکنندگان ضد کف صنايع سلولزي
اطلاعات تولیدکنندگان گوگرد
اطلاعات تولیدکنندگان گل گوگرد
اطلاعات تولیدکنندگان پودر گوگرد
اطلاعات تولیدکنندگان گوگردبنتونيتي
اطلاعات تولیدکنندگان گوگرد گرانوله
اطلاعات تولیدکنندگان دوده صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان دي اکسيد کربن مايع
اطلاعات تولیدکنندگان گازکربنيک جامديخ خشک
اطلاعات تولیدکنندگان مايع ضدبخار
اطلاعات تولیدکنندگان ضدبخاراب شيشه وائينه
اطلاعات تولیدکنندگان حلالهاي آلي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع اسيد هاي غيرالي معدني به جزاسيد نيتريک
اطلاعات تولیدکنندگان اسيد کربنيک
اطلاعات تولیدکنندگان اسيد کروميک
اطلاعات تولیدکنندگان اسيد کلريدريک جوهر نمک
اطلاعات تولیدکنندگان اسيد بوريک
اطلاعات تولیدکنندگان اسيد فسفريک
اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندي اسيد کلريدريک جوهرنمک
اطلاعات تولیدکنندگان اسيدپيروفسفات سديم
اطلاعات تولیدکنندگان اسيدسولفاميک
اطلاعات تولیدکنندگان اسيدسولفونيک
اطلاعات تولیدکنندگان سود سوز آور مايع
اطلاعات تولیدکنندگان سودسوز آور جامدهيدروکسيدسديم
اطلاعات تولیدکنندگان سود الايم
اطلاعات تولیدکنندگان هيدرو کسيد منيزيم
اطلاعات تولیدکنندگان نمک قليامخلوط
اطلاعات تولیدکنندگان هيدروکسيدالومينيوم
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد هاوپراکسيدهاي معدني
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد الومينيوم
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد آهن
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد روي
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد سرب
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد مس سياه
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد منيزيم
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد نيکل
اطلاعات تولیدکنندگان دي اکسيد منگنز
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيدکبالت
اطلاعات تولیدکنندگان اکسيد موليبدن
اطلاعات تولیدکنندگان تري اکسيد موليبدن
اطلاعات تولیدکنندگان سرنج
اطلاعات تولیدکنندگان نانواکسيدروي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع سولفاتهاوتيوسولفاتهاي معدني
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات آلومينيوم
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات آهن
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات بازيک کرم
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات باريم
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات منيزيم
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات روي
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات سديم
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات فروزاج سبز
اطلاعات تولیدکنندگان انواع سولفاتهاي معدني
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات کرم
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات کلسيم
اطلاعات تولیدکنندگان آلن دوپتاس زاج سفيد
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات نيکل
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات مس
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات منگنز
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات هيدروژن سديم بي سولفات سديم
اطلاعات تولیدکنندگان سولفات قلع
اطلاعات تولیدکنندگان پلي فريک کلرايد سولفات