انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی

اکتشاف ، ژ ا ، ا (IP)، GPR، مگنتومتری، ز

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 672749
 • بازدید 1626
 • نام عادل حدیدی
 • دسته بندی مشاوره
 • تلفن 09120935520،09382155312
 • بروزرسانی چهار شنبه 19 دي 1397
 • قیمت کاملا توافقی
 • ایمیل
 • شهر
 • آدرس استان البرز ، كرج ، چهار راه طالقاني ، برج آموت ، طبقه دهم
شرکت معدنی مهندسی کوشا گرین سازان با مسولیت محدود
شرکت کوشا گرین سازان در راستای اجرای پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی معادن و مهندسی و همچنین حفاری اکتشافی با شماره ثبت 22510 تأسیس گردید. اعضای این شرکت متشکل از کارشناسان ارشد ژئوفیزیک، معدن و زمین شناسی می باشند.
توانمندی ها
1- اجرای پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی در معادن فلزی مانند آهن ، مس ، سرب و روی ، کرومیت و دیگر کانسارها .....
2- تعیین محل ساختارها و شکستگی های مدفون مانند خطوط لوله وکابلها در پروژهای عمرانی مختلف.
3- اکتشاف منابع آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی ، صنعتی و همچنین تعیین عمق سطح آب زیر زمینی (سطح ایستابی(
4- حفاری گمانه ها بصورت پودری به همراه بازدید از منطقه توسط کارشناسان گروه معدن (استخراج) شرکت
5- تعیین محل ساختارهای زمین شناسی مدفون مانند گسلها ، دایک ها ، حفرات ، کارست ها و قنوات همچنین تعیین عمق و توپوگرافی سنگ کف در پروژه های عمرانی مختلف مانند سدها ، برج ها و ......
6- ﻃﺮا ﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري دو ﺑﻌﺪي و ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
7- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه اي ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي مهندسی،
8- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري درون ﮔﻤﺎﻧﻪ اﯾﯽ )داﻧﻬﻮل( ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﭗ ﺧﺎك)
9- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي مهندسی
10- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ آراﯾﺶ وﻧﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎك ﺗﺎ عمق های ﻣﺨﺘﻠﻒ،
11- مطالعات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎﺑﯽ آﺑﯿﺎﺑﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
12- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روش ﻗﻄﺒﺶ اﻟﻘﺎﯾﯽ (IP) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺎﻧﯿ ﻬﺎي ﻓﻠﺰي.
13- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت GPR ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮارض زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻨﺎت، ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺎﺿﻼب، ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق وﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري، اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺴﺖ وتعیین ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 50 ﻣﺘﺮ
14- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﮐﺎنی یابی .(کانسارهای فلزی)
15- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﺧﯿﺰي و ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
16- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻨﻮﺗﯿﮏ، ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي زﻣﯿﻦ ﺷناﺳﯽ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
مشخصات تجهیزات مورد استفاده:
دستگاه مغناطیس سنجی GSM-19T کانادا که مجهز به جی پی اس است.
دستگاه مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی (IP) IRIS فرانسه و BTSK چین که دارای توان 5000 وات می باشد.
دستگاه لرزه نگاری 24 کاناله ABEM سوئد
دستگاه جی پی آر شرکت مالا سوئد
دستگاه حفاری دریل واگن فوروکاوا (پنوماتیک) ژاپن با کمپرسور اینگرسولرند 825 آمریکا
پروژه های انجام شده:
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش مغناطیس سنجی و میکروگرانی سنجی در محدوده آشین در منطقه فاریاب بندر عباس برای اکتشاف کرومیت (تیر ماه 1387)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش Down hole در محدوده کارخانه کک سازی زرند (مردادماه 1388)
• اجرای مطالعات آبيابي به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در 7 منطقه استان لرستان (مهر ماه 1388)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده معدنی مشکان در شمال شرق نیریز به منظور اکتشاف آهن (خردادماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده های کانسار مس سرمد برای اکتشاف مس/شمال غرب سیرجان (تیرماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی درجنوب سیرجان و شرق معدن گل گهر به منظور اکتشاف آهن (تیر ماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده معدنی اسپید واقع در غرب قم به منظور اکتشاف آهن ( مردادماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده گلزار به منظور اکتشاف مس /40 کیلومتری شمال غرب سیرجان (مهرماه 1389)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 15 کیلومتری شمال شرق سیرجان به منظور اکتشاف آهن (مهرماه 1390)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در شمال¬غرب سیرجان و در جاده سیرجان به شهربابک به منظور اکتشاف آهن (مهر ماه 1390)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 5 کیلومتری شمال شرق سیرجان به منظور اکتشاف آهن (آبان ماه 1390)
• اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده نگار به منظور اکتشاف مس/جنوب غرب کرمان (مهرماه 1391)
• اجرای مطالع
آگهی های مرتبط : مشاوره
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.