کتابهای کاربردی زیست شناسی - تهران

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 760478
 • بازدید 884
 • نام امیر بنگاله
 • دسته بندی ساير خدمات
 • تلفن 09125024485
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت - متفاوت
 • ایمیل
 • شهر تهران
 • آدرس
الفباي كشت سلولي – قطع جيبي

( زیست شناسی – علوم ازمايشگاهي – علوم پايه پزشكي – دامپزشكي )

مؤلفين : واحدي – صارم – اريائي نسب – بوذري

قيمت : 000 / 45 ريال

برخي از مطالب مندرج در كتاب : مقدمه اي بر كشت سلولي ( تاريخچه كشت سلولي ، كاربرد كشت سلولهاي جانوري و بنيادي و... ) – اجراي تكنيك كشت سلولي ( طراحي ازمايشگاه كشت سلولي ، انواع هودها ، انواع BSCها ، سانتريفيوژها ، اتوكلاو ، تانك ازت و ... ) – عوامل فيزيكي – شيميائي اصلي براي كشت سلول ( محيطهاي كشت سلول ، نمكهاي غير الي ، كربوهيدراتها ، اسيدهاي چرب سرم و ... ) – انواع كشت سلولي ( كشتهاي اوليه ، بستر كشت سلولي ، كشتهاي ثانويه ، رده هاي سلولي با عمر محدود ، مراحل رشد سلول و ... ) – نگهداري مناسب سلولها ( ايجاد بانك سلولي ، خطرات كار با ازت مايع ، جنبه هاي حفاظتي و امنيتي كشت سلولي ، الودگي ويروسي و ... ) – دستور العملها ( استريل كردن محلولها و وسايل كار ، احياي سلولهاي منجمد ، بررسي كيفيت سلولها و ... ) + توضيحات كامل و جامعي از تمامي موارد مذكور و منابع كتاب .

Email:Amir_bangaleh@yahoo.com
---------------------------------------- -------------------------
ايـمـونـولـوژي سـلـولـي و مـولـكـولـي تـفـهـيـمي

( معرفي شده در دانشگاههاي كشور )

مؤلفين : دكتر بيات – دكتر پدرام – دكتر زرگر –

قيمت : 000 / 100 ريال

برخي از مطالب مندرج در كتاب ( مقدمه + 11 فصل + معرفي پايگاههاي مختلف اينترنتي ) : ايمني ذاتي يا ايمني طبيعي – نحوه عملكرد ماكروفاژها به عنوان فاگوسيت اصلي بدن – اعضاي لنفاوي – اينترفرونها – تشكيل چرك – ايمونوژنها و انتي ژنها – انتي ژن و ايمني زايي – خواص بيوشيمي انتي ژن – انتي بادي و ايمنوگلوبينها – كلوناليته – لنفوسيتها – ساختمان انتي باديها – ساختمان اوليه ايمنوگلوبينها – خواص عمومي ايمنوگلوبينها – مكانيسمهاي اجرايي ايمني با واسطه سلول – كشتن سلولهاي هدف توسط لنفوسيتهاي T سلولكش – فعال شدن سلولهاي B و توليد انتي بادي – ويژگيهاي كلي پاسخهاي ايمني هومورال – خنثي سازي ميكروبها و سموم ميكروبي – مجموعه اصلي سازگاري بافتي – اهميت فيزيولوژيك عرضه انتي ژن در كنار مولكولهاي MHC – ماهيت پاسخهاي سلول T – انواع واكنشهاي ازدياد حساسيت – ماست سلها – روش انجام ازمايش CRP – عملكرد سايتوكاينها – كموكاينها – ساختار ، توليد و گيرنده هاي كموكاينها و ....

Email:Amir_bangaleh@yahoo.com
---------------------------------------- -------------------------
مـرجـع كـامـل بـيـوشـيـمـي مـتـابـولـيـسـم بـه هـمـراه نـقـشـه هـاي مـفـهـومـي

( ويـژه تــمـامــي گــرايــشــهــاي زيــســت شــنــاســي ، عـلـوم پـزشـكـي ، تغذيه و ... )

مؤلف : ابوذر سليماني

قيمت : 000 / 230 ريال ( كتاب + نقشه هاي ضميمه )

ويژگيهاي كتاب : برگرفته از معتبرترين منابع بيوشيمي جهان – كاملترين كتاب متابوليسم در سطح كشور – كاملترين منبع براي داوطلبان ازمونهاي ارشد و ...

سرفصلهاي كتاب : مقدمه اي بر متابوليسم – انرژي زیستي و واكنشهاي بيوشيميائي – پيام رساني بيولوژيك – كاتابوليسم و انابوليسم كربوهيدراتها ( داراي نقشه مفهومي ) – تجزيه ليپيدها – تجزيه اسيدهاي امينه ( داراي نقشه مفهومي ) – فسفريلاسيون اكسيداتيو – فسفريلاسيون نوري – چرخه كلوين – بيوسنتز ليپيدها – متابوليسم كلسترول – بيوسنتز اسيدهاي امينه ( داراي نقشه مفهومي ) – متابوليسم نوكلئوتيدها ( داراي نقشه مفهومي ) – وظايف متابوليك هورمونها –

Email : Amir_bangaleh@yahoo.com
---------------------------------------- -------------------------
الفباي الرژي غذائي ( قطع جيبي )

مؤلفين : دكتر وارسته – دكتر قاسمي

قيمت : 000 / 25 ريال

برخي از مطالب مندرج در كتاب ( 11 فصل ) : مقدمه و تاريخچه ( تغذيه به عنوان يك نياز اساسي ، تاريخچه الرژي غذائي و ... ) – سيستم ايمني ( سيستم ايمني اكتسابي ، ايمني اكتسابي هومورال ) – الرژي و مواد الرژي زا ( انواع بيماريهاي الرژيك ، مواد الرژي زا ، الرژن و ... ) – شيوع بيماريهاي الرژيك ( روند رو به رشد بيماري الرژيك ، هزينه هاي ناشي از بيماريهاي الرژيك ، شيوع انواع بيماريهاي الرژيك ) – عوامل مؤثر در ايجاد الرژي ( افزايش سطح اگاهي افراد ، ژنتيك ، سن بارداري الودگيهاي زیست محيطي و ... ) – الرژي غذائي ( تحمل دهاني ، الرژي غذائي نوع 1 و 2 ، مراحل شكل گيري پاسخ الرژيك ) – الرژنهاي غذائي ( انواع مواد خوراكي الرژي زا ، بادام زميني ، شير گاو ، سويا و … ) – واكنش متقاطع ( واكنش انتي ژن – انتي بادي ، مكانيسم واكنش متقاطع و … ) – عدم
آگهی های مرتبط : ساير
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.