نانو کود ارگانیک

 • آگهی رایگان
 • کدآگهی 833564
 • بازدید 621
 • نام محرم علی مرادزاده
 • دسته بندی خدمات كشاورزي و دامداري
 • تلفن 09127432375
 • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
 • قیمت 2500
 • ایمیل
 • شهر زنجان
 • آدرس زنجان
نانو کود ارگانیک محصول دانش بنیانی است که بدون مشابه خارجی و داخلی برای استفاده در صنعت کشاورزی با استفاده از فناوری نانو تولید شده است.اســتفاده بــی رویــه از کودهــای شــیمیایی منجــر بــه عــوارض منفــی زیســت محیطــی فراوانــی مــی شــودکــه خوشــبختانه در بســیاری از کشــورها اســتفاده از ایــن کودهــا کاهــش یافتــه و در برخــی از کشــورها ممنوعیــت مصــرف بــرای آنهــا وضــع شــده اســت.کودهــای طبیعــی عــوارض منفــی زیســت محیطــی ندارنــد ولـی ســرعت تجزیــه و تبدیــل آنهــا بــه مــواد قابــل جــذب گیاهــان طولانــی بــوده و نمــی تواننــد بــه موقــع همــه نیازهــای گیاهــان را فراهــم نماینــد.نانو کودهای ارگانیک ازفرآوری کودهای طبیعی دامی ومرغی به دست می آیند و مشــکلات کودهــای طبیعــی وکودهــای ورمــی ســرکامپوســت را ندارنــد. زمان تولید نانو کود ارگانیک بســیارســریعتر از کودهــای ورمــی کامپوســت است و سرعت تجزیــه و قابــل جــذب شــدن آنهــا بســیار بیشــتر از کودهــای ورمــی کامپوســت وکودهــای طبیعــی امــا کمتــر از کودهــای شــیمیایی است بنابرایــن این کود بــه موقــع در دســترس گیــاه قــرارگرفتــه و هــدر نمــی رود.نانوکــود ارگانیــک بــه چهــارشــکل مختلــف ازجمله بــه صــورت چــال کــود در پــای درختــان و یــا داخــل خــاک گلــدان، پاشــش ایــن نانوکــود بــر روی خــاک مزرعــه قبــل ازجوانــه زدن محصــولات، ریختــن نانــو کــود ارگانیــک در آب آبیــاری غرقابــی و اســپری کــردن مخلــوط سوسپانســیونی نانوکــود ارگانیــک بــر روی بــرگ بوتــه هــا و درختــان استفاده می شود.ســرعت تجزیــه و قابــل جــذب شــده نانــو کــود ارگانیــک در خــاک بیشــتر از ورمــی کامپوســت و کــود هــای طبیعــی است ولــی مثــل کودهــای شــیمایی خیلــی ســریع و هــدر رو نمــی باشــد، اســتفاده از نانوکــود ارگانیــک علاوه بــر افزایــش مقــدار محصــول و افزایــش وزن تــک میــوه، باعــث افزایــش حداقــل دو برابــری در کیفیــت محصــولات (عناصــر غذایــی محصــولات) مــی شــود.تولید این کود کاری جدید و نو است که برای اولین بار انجام شده است و تا کنون مشابه خارجی نداشته است، این فناوری به صورت پودر وهمچنین به صورت مایع با استفاده از دستگاه سم پاش استفاده می شود.به لحاظ محیط زیستی نیز اصلا مخرب نیست زیرا مواد اولیه آن، کود مرغی و دامی است که با فرمول خاصی تهیه شده است.این کود بر روی درخت گردو ، پسته در کرمان ، ذرت در شهرستان تاکستان ، گل رز و توت فرهنگی در هشتگرد و بر روی لوبیا سبز در شهرستان های ابهر و زنجان بکار گرفته شده است و به لحاظ طعم و درشتی میوه ها جواب مثبت گرفته شده است .
آگهی های مرتبط : خدمات كشاورزي و دامداري
گروه کشت و صنعت پارس فارم

گروه کشت و صنعت پارس فارم

محمدحسین نصیری تهران