انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی

قفسه بندی بالکی راک - سیستم کفپوشدار سنگین - قفسه بندی شرق تهران

قفسه بندی بالکی راک ، سیستم کفپوشدار سنگین (بالکی راک)، یک کاربرد دیگر از سیستم راک است، که برای نگهداری بارهای حجیم و نیمه سنگین
که توسط نفر قابلیت جابجایی دارد مناسب میباشد. این سیستم در تمامی مراکز صنعتی و خدماتی کاربرد فراوان دارد. این سازه
قابلیت اجرا در چند طبقه به همراه راهروبندی و بالکن با توجه به تنوع در ستونها و بازوها با تحمل مورد نیاز خرید را دارا میباشد.
با توجه به استفاده از مقاطع ستون و بازوی سنگین، دامنه وسیعتری از ابعاد را برای خریدار فراهم مینماید و دسترسی به طبقات توسط پلکان و بالابرهای باری امکان پذیر میباشد.
قفسه بندی سوله ، قفسه بندی فلزی ، قفسه بندی صنعتی ، قفسه بندی دژپاد، قفسه بندی انباری شرق تهران و قفسه بندی خانگی شرق تهران توسط قفسه بتدی نوین دژ
آگهی های مرتبط : لوازم صنعتي