تلویزیون شهری و تابلو های فول کالر - اصفهان

  • آگهی رایگان
  • کدآگهی 738986
  • بازدید 1008
  • نام آقابابایی
  • دسته بندی چاپ و تبليغات
  • تلفن 09134123949
  • بروزرسانی شنبه 5 اسفند 1396
  • ایمیل
  • شهر اصفهان
  • آدرس در سراسر کشور
تلویزیون شهـري
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهای تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـور

مركـز فـروش نمـايشگرهای فـول وارداتـي

اطلاعـات تخصصـي فنـي و تكميلـي به همـراه فيـلم و عكـس تلویزیون های شهـري

www.jCityTV.com

پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـي ، مذهبـي ، همايـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـي منـاسب جهـت تمـامي فضـاها افتتاحيـه ها ، همايشـها ، سالـن های كنفـرانس ، پاركهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـي ، جشنهـا و اعيـاد رسمـي و ملـي كشـور ، داخـل غرفـه ها در نمايشـگاههای بين المللي كشـور ، مركـز همايشهـاي صـدا و سيمـا ، اتاق های بازرگـاني ، لابـي هتـل ها ، مياديـن اصلـي شهـر ، سـردرب فروشـگاهها ، اطـراف و دور زمينهـاي ورزشـي ، اسكـوربرد تمـام رنگـي ورزشـي و اجـرا بر بـام و پيشـاني مجتمـع ها و ساختمـان های تجـاري و اداري

تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري
تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري
اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري
فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري

همـراه با برترين نـوع كيفيـت و پايـداري تصويـر در نمايشـگر های شـركت رسـانه مدرن شهـر ( طـراحي و اسمبـل شـده توسـط كشـور سـازنده )

با ارائـه تصويـر يك دسـت و يكنـواخت به همـراه برترين و بالاترين كيفيـت رنـگ واستفـاده از برترين ال اي دي و چيپسـت ها وهمچنيـن برترين قطعـات الكترونيـكي از جمـله پاور ( منابع تغذيـه ) و اي سـي درايـو ها

فـروش ، راه انـدازي ، نصـب ، اجـراي تلویزیون شهـري فـول كـالر و تمـام رنگـي روز ديـد و شـب ديـد با بالاترين كيفيـت براي فضـاي خارجـي و فضـاي داخلـي و سالنـي و همچنيـن امـاده سـازي نمايشـگر های سيـار ماشينـي و كاميونـي با ابعـاد ازاد

اجـرا در كليـه نقاط كشـور و استانهـايي همچـون اصفهـان ، تهـران ، شيـراز ، قـم ، مشهـد ، سـاري ، سمنـان ، اهـواز ، جـزيره كيـش و ... بسيـاري از نمايشـگاههای بيـن المللي و شهرستـانهای كشـور ، حـرم امـام رضـا ، بازيهـاي جهانـي شيـراز و ...
نمونـه اخريـن پـروژه های اجـرا شـده

تلویزیون شهـري صحـن مصلـي حـرم حضـرت عبـدالعظيـم الحسنـي شهـر ري
تلویزیون شهـري صحـن اصلـي استـان مقـدس حضـرت عبـدالعظيـم الحسنـي شهـر ري
اسكـوربرد سالـن واليبـال 12هـزار نفـري ورزشـگاه ازادي تهـران ويـژه مسابقـه واليبـال سهميـه ليـگ جهانـي ، ايـران – ژاپـن
اسكـوربرد مسابقـات واليبـال مـردان ارتـش های جهـان در مجموعـه ورزشـي ازادي تهـران
تلویزیون های شهـري در دو نقطـه ورزشـگاه يكصـد هـزار نفـري ازادي تهـران
تلویزیون شهـري اغـاز سـال نـو در صحـن جامـع رضـوي در بارگـاه ملكوتـي امـام هشتـم ( ع )
تلویزیون شهـري بازيهـاي جهانـي كونـگ فـو – تـوا در شيـراز با حضـور 44 كشـور جهانـي
نمايشـگر ال اي دي ويـژه سخنـراني مقـام معظـم رهبـري در حـرم اقـا علـي بن موسـي الرضـا (ع)
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بين المللي مبلمـان شهـري و خدمـات شهـري 12 متـري
اوليـن تلویزیون شهـري پليـس راه كشـور عوارضـي قـم – تهـران
جابجـايي بزرگتـرين تلویزیون شهـري در ميـدان ازادي اصفهـان
تلویزیون شهـري سوميـن دوره فستيـوال هنـرهای رزمـي جهـان در جزيـره كيـش
تلویزیون شهـري ساختمـان سرپرستـي بانـك قواميتن يـزد 5 * 9
تلویزیون شهـري ساختمـان سرپرستـي موسـسه مالـي اعتبـاري كوثـر كاشـان
تلویزیون شهـري ساختمـان سرپرستـي بانـك مسكـن
تلویزیون شهـري فضـاي داخلـي بزرگتـرين مجتمـع تجـاري ، تفريحـي استـان يـزد
تلویزیون شهـري كنـگره شهـداي ذوب اهـن و فـولاد مبـاركه اصفهـان 16 متـري
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بين المللي ورزش و تجهيـزات ورزشـي 15 متـري
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بين المللي صنعـت اب و تاسيـسات اب 12 متـري
تلویزیون شهـري دهـه اول محـرم سـال 90 بيـن الحـرمين اهـواز 24 متـري
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بين المللي تجهيـزات سرمايشـي و گرمايشـي
تلویزیون شهـري جشنـواره بيـن المللي فيلـم های كودكـان و نوجوانـان
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بين المللـي مبلمـان خانگـي 12 متـري
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بيـن المللـي صنعـت 12 متـري
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بيـن المللـي دام و طيـور 12 متـري
تلویزیون شهـري نمايشـگاه بين المللـي مبلمـان اداري 24 متـري
تلویزیون ش
آگهی های مرتبط : چاپ و تبليغات
درج آگهی در نیازپرداز

یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تبلیغات در اینترنت، آگهی اینترنتی است.