انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

مطالعات ژئوتکنيک (آزمايشگاه خاک)

... بررسی اثرات ساختگاه و تعیین طیف ویژه ساختگاه. - تعیین ظرفیت باربری پی و عمق مجاز گودبرداری ، ارائه روش های مناسب پایدارسازی گود برای گودبرداری های عمیق ، ارائه روش های مناسب برای تحکیم بستر و افزایش ...

یک ماه پیش