انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
6 مورد آگهی یافت شد.

سم کراون عربی

علف کش کراون

برای کنترل کلیه ی گیاهان هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله و چند ساله در باغات و زمین های زراعی و غیر زراعی به صورت مایع قابل حل در آب فرموله می باشد.تمامی دوزهای علف کش کلین وید به غیر از دوز 50 درصد ...

4 ماه پیش

سم کراون عربی

این علف کش برای کنترل کلیه ی گیاهان هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله و چند ساله در باغات و زمین های زراعی و غیر زراعی به صورت مایع قابل حل در آب فرموله می باشد. برای سفاش تماس حاصل فرمایید ارسال به ...

4 ماه پیش

سم کراون عربی

برای کنترل کلیه ی گیاهان هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله و چند ساله در باغات و زمین های زراعی و غیر زراعی به صورت مایع قابل حل در آب فرموله می باشد.تمامی دوزهای علف کش کلین وید به غیر از دوز 50 درصد ...

4 ماه پیش

سم حشره کش کراون عربی

این علف کش برای کنترل کلیه ی گیاهان هرز نازک و پهن برگ یکساله و چند ساله در زمین های زراعی و غیر زراعی به صورت مایع می باشد.تمامی دوزهای علف کش کلین وید به غیر از دوز 50 درصد کارایی در کنترل ...

4 ماه پیش

سم کراون عربی

سم کراون عربی. . این علف کش برای کنترل کلیه ی گیاهان هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله و چند ساله در باغات و زمین های زراعی و غیر زراعی به صورت مایع قابل حل در آب فرموله می باشد.تمامی دوزهای علف کش کلین ...

4 ماه پیش

سم کراون عربی

سم کراون عربی. . این علف کش برای کنترل کلیه ی گیاهان هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله و چند ساله در باغات و زمین های زراعی و غیر زراعی به صورت مایع قابل حل در آب فرموله می باشد.تمامی دوزهای علف کش کلین ...

4 ماه پیش