انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
45 مورد آگهی یافت شد.

فروش سمپاش 400 لیتری

فروش سم پاش 400 لیتری پشت تراکتوری

سمپاش بال دار کتابی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری 800 لیتری به همراه بال 10 متری و 12 متری و 14 متری. مجهز به مخزن شست و شوی ...

19 روز پیش

سمپاش 600 لیتری مناسب برای زراعت به فروش میرسد

سمپاش بوم دار مکانیکی. سمپاش هایی تطبیق پذیر، مفید برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی . موجود در ظرفیت های 400 ، 600 ، 800 ، 1000 لیتری، مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و شست و شوی ...

28 روز پیش

سمپاش مخزن زرد بوم 10 متر به همراه شلنگ و لانس

بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری و 600 لیتری مخزن زرد. امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. پرکن سیستم و گاردان. یک حلقه ...

2 ماه پیش

فروش سم پاش 400 لیتری بال 12 متر

سمپاش بالدار کتابی . . _بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات. _دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری و 600 لیتری زرد رنگ. _ امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. _پرکن سستم و گاردان. _ یک حلقه ...

2 ماه پیش

سم پاش بال کتابی طرح ترک

سمپاش بالدار مکانیکی. . بسیار کارآمد برای سمپاشی یکنواخت محصولات. . موجود در ظرفیت های 400 لیتری و 600 لیتری و 800 لیتری و 1000 لیتری. . مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و دست. . امکان نصب بال 10 متر و ...

2 ماه پیش

سمپاش پشت تراکتوری 400 لیتری به فروش میرسد

سمپاش بالدار کتابی . . _بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات. _دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری و 600 لیتری زرد رنگ. _ امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. _پرکن سستم و گاردان. _ یک حلقه ...

2 ماه پیش

سمپاش 600 لیتری بالدار به فروش میرسد

سـمـپـاش بـالـدار کـتـابـی. . _موجود در ظرفیت های 200 لیتری 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. _امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. _پرکن سیستم و گاردان و همزن هیدرولیک. _شلنگ و لانس و ...

3 ماه پیش

سمپاش 600 لیتری مکانیکی به فروش میرسد

سمپاش بالدار مکانیکی. . _مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات. _دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری 800 لیتری . _مجهز به مخزن شست و شوی دست و سیستم. _امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر و 14 متر بر روی ...

3 ماه پیش

سمپاش بومدار با بوم 10 متر

✳️سـمـپـاش بـالـدار کـتـابـی. . _موجود در ظرفیت های 200 لیتری 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. _امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. _پرکن سیستم و گاردان و همزن هیدرولیک. _شلنگ و لانس و ...

3 ماه پیش

سمپاش مخزن سبز بال مکانیکی

سمپاش بالدار مکانیکی. _بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. _دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری و 600 لیتری و 800 لیتری و 1000 لیتری . _مجهز به مخزن شست وش وی سیستم و دست. _پرکن ...

3 ماه پیش

سمپاش بال کتابی

سمپاش بال کتابی . سمپاش دارای مخزن زرد 400 لیتری و 600 لیتری. پرکن سیستم / گاردان / شلنگ و لانس و قرقره شلنگ جمع کن. با بوم های 10 و 12 متری. جهت مشاهده فیلم کارکرد دستگاه و تصاویر بیشتر در واتساپ ...

3 ماه پیش

فروش سم پاش با بوم مکانیکی

سمپاش بالدار مکانیکی. . _بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. _دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری و 600 لیتری و 800 لیتری و 1000 لیتری . _مجهز به مخزن شست وش وی سیستم و دست. ...

3 ماه پیش

سم پاش 800 لیتری و 600 لیتری با بوم 14 متر

سمپاش بالدار مکانیکی. _بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. _دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری و 600 لیتری و 800 لیتری و 1000 لیتری . _مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و دست. _پرکن ...

3 ماه پیش

فروش سمپاش بوم کتابی مخزن زرد

سمپاش بومدار کتابی. بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری و 600 لیتری . پرکن سیستم و گاردان. امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. ...

4 ماه پیش

فروش سمپاش بال 12 متر مکانیکی

سمپاش بالدار مکانیکی . بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری 800 لیتری مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و دست. پرکن سیستم و گاردان . شلنگ ...

4 ماه پیش

فروش سم پاش 600 لیتری بال 10 متر

سمپاش بال کتابی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری . امکان نصب بوم های 10 متر 12 متر . گاردان و پرکن. شلنگ لانس قرقره. پمپ ایتالیا. ...

4 ماه پیش

فروش سم پاش 600 لیتری بال 12 متر

سمپاش بالدار مکانیکی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری 800 لیتری 1000 لیتری. مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و دست. امکان نصب بوم های ...

4 ماه پیش

فروش سمپاش 800 لیتری بومدار مکانیکی

بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری 800 لیتری 1000 لیتری مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و دست. پرکن سیستم و گاردان . شلنگ و لانس و ...

4 ماه پیش

فروش سمپاش مخزن سبز بالدار مکانیکی

بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری 800 لیتری 1000 لیتری . مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و دست. پرکن سیستم و گاردان . شلنگ و لانس و ...

4 ماه پیش

فروش سمـپاش 600 لیتری مخزن زرد

بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 200 لیتری 400 لیتری 600 لیتری . امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. پرکن سیستم و گاردان. شلنگ و لانس ...

4 ماه پیش

فروش سم پاش 600 لیتری بال کتابی

سمپاش بومدار کتابی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 200 لیتری 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. بال 10 متر و 12 متر. پرکن سیستم و گاردان و همزن هیدرولیک. ...

5 ماه پیش

فروش سم پاش 400 لیتری بالدار پشت تراکتوری

سمپاش بال دار کتابی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 200 لیتری 400 لیتری 600 لیتری به همراه بال 10 متری و 12 متری. پرکن سیستم و گاردان. شلنگ و لانس و ...

5 ماه پیش

فروش سم پاش بالدار کتابی مخزن زرد

سمپاش بالدار کتابی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. امکان نصب بال های 10 متر و 12 متر بر روی سمپاش هست. پرکن سیستم و ...

6 ماه پیش

فروش سم پاش بالدار کتابی

سمپاش بالدار کتابی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. امکان نصب بال های 10 متر 12 متر . پرکن سیستم و گاردان. شلنگ و لانس و ...

6 ماه پیش

فروش سمپاش بال دار کتابی

مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. امکان نصب بال های 10 متر 12 متر بر روی سمپاش هست. پرکن سیستم و گاردان. شلنگ و لانس و قرقره. ...

6 ماه پیش

فروش سم پاش بال دار مخزن زرد

سمپاش بالدار کتابی بسیار مناسب بری سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 200 لیتری 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. امکان نصب بال های 10 متر 12 متر بر روی سمپاش هست. پرکن ...

6 ماه پیش

فروش سمپاش بالدار مخزن سبز

سمپاش بالدار مکانیکی مناسب برای سمپاشی یکنواخت محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 400 لیتری 600 لیتری 800 لیتری 1000 لیتری مجهز به مخزن شست و شوی سیستم و دست. امکان نصب بال های 10 متر ...

6 ماه پیش

فروش سمپـاش بال دار کتابی

سمپاش بال کتابی بسیار مناسب برای سمپاشی یکنواخت مزارع و محصولات و به صرفه از نظر اقتصادی. دارای ظرفیت مخزن 200 لیتری 400 لیتری 600 لیتری زرد رنگ. امکان نصب بال های 10 متر 12 متر بر روی سمپاش هست. ...

7 ماه پیش