انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

مقاومت سنج سطحی4پراب

مقاومت سنج 4پراب

موارد استفاده:. در اندازه گیری مقاومت سطحی . لایه های فلزی،. لایه های نیمه هادی. الکترود های شفاف مانند ITO و FTO. بررسی کیفیت و ضخامت لایه نشانی در مکان های مختلف نمونه. بدست آوردن مقاومت ویژه ρ (با ...

2 روز پیش