در جستجوی

پشتیبانی سامانه سپهتن در سرار کشور

1 مورد آگهی یافت شد.

نمایندگی رسمی سامانه سپهتن در تبریز

سامانه سپهتن چیست؟. سپهتن مخفف:سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان میباشد. سامانه سپهتن شامل یک دستگاه فوق پیشرفته و مجموعه نرم افزارها و ساختار هایی است که میتواند بصورت یک پارچه با کنترل آنلاین تمامی ...

یک سال پیش