انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی

خرید تلویزیون شهری - اصفهان

آگهی رایگان
بروزرسانی : شنبه 5 اسفند 1396
تلویزیون شهـري
LED
ال اي دي
شـركت رسـانه مدرن شهـر
مجـري فـروش و اجـاره تلویزیون هاي غول پيـكر شهـري و اسـكوربردهاي تمـام رنـگي ورزشـي
در سـراسـر كشـور

مركـز فـروش نمـايشگرهاي فـول وارداتـي

اطلاعـات تخصصـي فنـي و تكميلـي به همـراه فيـلم و عكـس تلویزیون هاي شهـري و ويدئو وال
video wall
09125101545- 09130003949 - 09134123949 - 031-32286164 - 031-32286183

www.jCityTV.com

پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم هاي ملـي ، مذهبـي ، همايـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـي منـاسب جهـت تمـامي فضـاها افتتاحيـه ها ، همايشـها ، سالـن هاي كنفـرانس ، پاركهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـي ، جشنهـا و اعيـاد رسمـي و ملـي كشـور ، داخـل غرفـه ها در نمايشـگاههاي بين المللي كشـور ، مركـز همايشهـاي صـدا و سيمـا ، اتاق هاي بازرگـاني ، لابـي هتـل ها ، مياديـن اصلـي شهـر ، سـردرب فروشـگاهها ، اطـراف و دور زمينهـاي ورزشـي ، اسكـوربرد تمـام رنگـي ورزشـي و اجـرا بر بـام و پيشـاني مجتمـع ها و ساختمـان هاي تجـاري و اداري

تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري تلویزیون شهـري
تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري خريـد تلویزیون شهـري
اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري اجـاره تلویزیون شهـري
فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري فـروش تلویزیون شهـري

همـراه با برترين نـوع كيفيـت و پايـداري تصويـر در نمايشـگر هاي شـركت رسـانه مدرن شهـر ( طـراحي و اسمبـل شـده توسـط كشـور سـازنده )

با ارائـه تصويـر يك دسـت و يكنـواخت به همـراه برترين و بالاترين كيفيـت رنـگ واستفـاده از برترين ال اي دي و چيپسـت ها وهمچنيـن برترين قطعـات الكترونيـكي از جمـله پاور ( منابع تغذيـه ) و اي سـي درايـو ها

فـروش ، راه انـدازي ، نصـب ، اجـراي تلویزیون شهـري فـول كـالر و تمـام رنگـي روز ديـد و شـب ديـد با بالاترين كيفيـت براي فضـاي خارجـي و فضـاي داخلـي و سالنـي و همچنيـن امـاده سـازي نمايشـگر هاي سيـار ماشينـي و كاميونـي با ابعـاد ازاد

اجـرا در كليـه نقاط كشـور و استانهـايي همچـون اصفهـان ، تهـران ، شيـراز ، قـم ، مشهـد ، سـاري ، سمنـان ، اهـواز ، جـزيره كيـش و ... بسيـاري از نمايشـگاههاي بيـن المللي و شهرستـانهاي كشـور ، حـرم امـام رضـا ، بازيهـاي جهانـي شيـراز و ...
نمونـه اخريـن پـروژه هاي اجـرا شـده

تعـدادي از پـروژه هاي نصـب شـده اخيـر كه به حضـورتان اعلام و معرفـي مي گـردد :

- بزرگتـرين تلویزیون شهـري چرخشـي 360 درجه كشور درب جنوبي حـرم حضـرت عبـدالعظيم الحسني ( ع ) شهر ري – تهران
- بزرگترين تلویزیون شهـري چرخشـي 360 درجه كشور درب شرقي حـرم حضـرت عبـدالعظيم الحسنـي ( ع ) شهر ري – تهران
- تلویزیون شهـري صحـن اصلـي حـرم حضـرت عبـدالعظيم الحسنـي ( ع ) شهـر ري – تهران
- تلویزیون شهـري صحـن مصلـي حـرم حضـرت عبـدالعظيم الحسنـي ( ع ) شهـر ري – تهران
- تلویزیون شهـري در برخـي از صحـن هاي حـرم مطهر امـام رضـا ( ع ) – مشهـد مقـدس
- اسكوربـرد مسابقـات واليبـال ارتـش هاي جهـان در سالـن مجموعـه ورزشـي ازادي تهـران
- اسكوربـرد استاديـوم 12000 نفـري ازادي تهـران ويـژه مسابقـات ليـگ جهانـي واليبـال
- ال اي دي تبليغـاتي دور زميـن مسابقـات ليگ جهاني واليبال - استاديوم 12000 نفري
- اسكوربـرد تمام رنگي استاديـوم خانه كشتـي در مجموعـه ورزشـي ازادي تهـران
- اسكوربـرد تمام رنگي استاديـوم هفتم تيـر تهران ويـژه مسابقـات جهـاني كشتـي
- تلویزیون شهـري ساختمـان سرپرستـي موسسـه مالـي اعتبـاري كوثـر كاشـان
- تلویزیون شهـري فستيـوال هنرهـاي رزمـي جهـان در جزيـره زيبـاي كيـش
- تلویزیون شهـري فضـاي داخلـي بزرگتـرين مجتمـع تجـاري ستـاره يـزد
- تلویزیون شهری در ميدان صبحگاه دانشگاه افسري سپاه امام حسين (ع) تهران
- تلویزیون هاي شهـري در سالـن نمايشـگاه بيـن المللـي استـان اصفهـان
- تلویزیون هاي شهـري در سالـن نمايشـگاه بيـن المللـي استـان زنجـان
- تلویزیون هاي شهـري در سالـن نمايشـگاه بين المللـي استـان مشهـد
- تلویزیون هاي شهـري در سالـن نمايشـگاه بين المللـي استـان تهـران
- اسكوربـرد تمام رنگي ويـژه مسابقـات كشـوري كشتـي ساحلـي گيـلان
- تلویزیون هاي شهـري در استاديـوم يكصـد هـزارنفـري ازادي تهـران
- تلویزیون هاي شهـري در سالـن نمايشـگاه بيـن المللـي شهـر اهـواز
- تلویزیون شهـري پارك كـودك شهـرداري جويبـا
آگهی دهنده
آقابابایی
ارسال پیام به آگهی دهنده
کدآگهی : 769070
بازدید : 1251
دسته بندی : ساير خدمات
آگهی دهنده
آقابابایی
ارسال پیام به آگهی دهنده
دستگاه ذخیر شماره موبایل مشتری
دستگاه ذخیر شماره موبایل مشتری
بازاریابی و تبلیغات پیامکی
بازاریابی و تبلیغات پیامکی

بهترین پنل اس ام اس با بیشترین امکانات و کمترین تعرفه پیامک

niazpardaz-sms.com